The Book of Matthew 馬太福音.

馬太十章
門徒和使徒

和合本經文:太十 1-2
耶穌叫了十二個門徒來,給他們權柄,能趕逐污鬼,並醫治各樣的病症。這十二使徒的名:頭一個叫西門,又稱彼得,還有他兄弟安得烈,西庇太的兒子雅各和雅各的兄弟約翰,


原文經文
Καὶ προσκαλεσάμενος τοὺς δώδεκα μαθητὰς αὐτοῦ ἔδωκεν αὐτοῖς ἐξουσίαν πνευμάτων ἀκαθάρτων ὥστε ἐκβάλλειν αὐτὰ καὶ θεραπεύειν πᾶσαν νόσον καὶ πᾶσαν μαλακίαν. Τῶν oδὲ δώδεκα ἀποστόλων τὰ ὀνόματά ἐστιν ταῦτα· πρῶτος Σίμων ὁ λεγόμενος Πέτρος καὶ Ἀνδρέας ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ, καὶ Ἰάκωβος ὁ τοῦ Ζεβεδαίου καὶ Ἰωάννης ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ,

太十1
ἔδωκεν αὐτοῖς ἐξουσίαν πνευμάτων ἀκαθάρτων ὥστε ἐκβάλλειν αὐτὰ

He gave them authority over unclean spirits so as to cast them out.

耶穌叫了十二個門徒來、給他們權柄、能趕逐污鬼、並醫治各樣的病症。「給他們權柄」原文為「給他們權柄在不潔的靈之上丶ἐξουσίαν πνευμάτων ἀκαθάρτων (authority over unclean spirit) 」。這權柄使他們可以驅鬼丶ὥστε ἐκβάλλειν αὐτὰ (so as to cast out these (or translate as “them”) )。他們還可以醫治各樣疾病。

在第八節丶原文分別用四個命令語氣動詞丶醫治丶θεραπεύετε (heal)丶使復活 丶 ἐγείρετε (raise)丶潔淨 καθαρίζετε (cleanse) 和驅逐 ἐκβάλλετε (cast out) 去描述門徒被授能力去「醫治病人、叫死人復活、叫長大痲瘋的潔淨、把鬼趕出去」。

馬太從十章1節的「門徒丶μαθητὰς (disciples)丶或譯作學習者」轉到第2節「使徒丶ἀποστόλων (apostles) 即是被差遣者」。十二門徒現在已承受使命而成為十二使徒。他們同時也從主得到權柄趕鬼丶治病丶叫死人復活丶使人肉體得醫治丶靈魂得潔淨。使徒這個名字, 馬太在他的福音書中只在這節經文使用. 門徒跟從耶穌一段日子以後, 耶穌差他們去十二支派傳天國的福音. 主給了門徒權柄以至他們能夠驅走不潔淨的靈. 「不潔淨的靈」這個詞在七十士譯本但以理書五章四節出現過. { 希伯來文聖經 BHS中沒有}. 福音工作就是打敗那惡者. 這權柄就是從主而來.

以弗所書四章11 節說: 「他所賜的有使徒, 有先知, 有傳福音的, 有牧師和教師.」. 神在不同的時代, 賜下不同的權柄, 設立不同的人去完成祂的使命. 在以色列王國前設立士師去拯救被外族隔害的以色列民. 神在南北國時主要呼召先知以預言警告祂的民要悔改. 耶穌復活以前, 聖靈仍未降臨, 祂立了十二使徒, 後來保羅取代了賣主的猶大. 聖靈降臨以後, 所有得救的門徒都有聖靈住在他們裏面.

作主門徒要無懼, 因為我們是貴重的. 那惡者不能殺我們的靈魂. 再者父必保守我們. 作門徒要忍耐, 因為惡者所作一切隱藏黑暗的事最終沒有不被人知道的, 沒有不顯露出來的. 作主門徒要委身, 要愛主勝過父母, 妻子, 兒女並要跟從主.

門徒作工的心態要不是為了金錢, 還要有心理準備會被拒絕, 會被誣衊, 甚至會被迫害. 可是在現今的世代裏, 很多人正是為錢財事主. 提多書一章10-16 節正是警告. 雖然這樣, 門徒不用灰心. 因為在42 節, 主說:「無論何人, 因為門徒的名,只把一杯涼水給這小子裡的一個喝,我實在告訴你們:這人不能不得賞賜.」。你和我即使只是一個小門徒, 人若只因你我是耶穌的門徒而給你我一柸涼水, 他們都要得賞賜.